Nhiều ứng dụng chạy trên DSM của Synology muốn hoạt động bình thường thì đòi hỏi các port mạng cho các dịch vụ đó cần được Router/Modem cho phép mở. Bài viết này sẽ cho các bạn biết chi tiết về các dịch vụ và mã port tương ứng.


1. Setup Utilities

Type
Port Number
Protocol
Synology Assistant
9999, 9998, 9997
UDP

2. Backup

Type
Port Number
Protocol
Active Backup for Business
5510 (Synology NAS)1
TCP
443 (vCenter Server and ESXi host), 902 (ESXi host);

445 (SMB for Hyper-V host), 5985 (HTTP for Hyper-V host), 5986 (HTTPS for Hyper-V host)

Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator III
9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445
TCP
DSM 5.2 Data Backup, rsync, Shared Folder Sync, Remote Time Backup
873, 22 (if encrypted over SSH)
TCP
Hyper Backup (destination)
6281 (multi-version backup), 22 (if encrypted over SSH), 873 (remote data copy)
TCP
Hyper Backup Vault, DSM 5.2 Archiving Backup
6281
TCP
LUN Backup
3260 (iSCSI), 873, 22 (if encrypted over SSH)
TCP
Snapshot Replication
3261 (iSCSI LUN), 5566 (shared folder)
TCP

3. Download

Type
Port Number
Protocol
BT
16881 (for DSM 2.0.1 or above);
6890-6999 (for DSM 2.0.1-3.0401 or earlier version)
TCP/UDP
eMule
4662
TCP
4672
UDP

4. Web Applications

Type
Port Number
Protocol
DSM
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
File Station
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP

5. Mail Server

Type
Port Number
Protocol
IMAP
143
TCP
IMAP over SSL/TLS
993
TCP
POP3
110
TCP
POP3 over SSL/TLS
995
TCP
SMTP
25
TCP
SMTPs
465
TCP

6. File Transferring

Type
Port Number
Protocol
AFP
548
TCP
CIFS
smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds)
TCP/UDP
Nmbd: 137, 138
UDP
FTP, FTP over SSL, FTP over TLS
21 (command),
20 (data connection in Active Mode), 1025-65535 (data connection in Passive Mode)2
TCP
iSCSI
3260, 3263, 3265
TCP
NFS
111, 892, 2049
TCP/UDP
TFTP
69
UDP
WebDAV, CalDAV
5005, 5006 (HTTPS)
TCP

7. Packages

Type
Port Number
Protocol
Audio Station
1900 (UDP), 5000 (HTTP, additional port can be added), 5001 (HTTPS, additional port can be added), 5353 (Bonjour service), 6001-6010 (AirPlay control/timing)
TCP/UDP
Central Management System
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
CIFS Scale-out Cluster
49152-49252
TCP/UDP
17909, 17913, 19998, 24007, 24008, 24009-24045, 38465-38501, 4379
TCP
Cloud Station
6690
TCP
DHCP Server
67, 68
UDP
LDAP Server (formerly Directory Server)
389 (LDAP), 636 (LDAP with SSL)
TCP
Download Station
5000
TCP
iTunes Server
3689
TCP
Logitech® Media Server
3483, 9002
TCP
Mail Station
80 (HTTP), 443 (HTTPS)
TCP
Media Server
1900 (UPnP), 50001 (content browsing), 50002 (content streaming)
TCP/UDP
Migration Assistant
7400-7499
DRBD
Note Station
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Photo Station, Web Station
80 (additional port can be added), 443 (HTTPS)
TCP
Presto File Server
3360, 3361
TCP/UDP
Proxy Server
3128
TCP
SMI-S Provider
5988 (HTTP), 5989 (HTTPS)
TCP
Surveillance Station
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Calendar
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS),
38008, 38443 (CalDAV)
TCP
Synology CardDAV Server
8008 (HTTP), 8443 (HTTPS)
TCP
Synology Chat
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Contacts
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 5555 (CardDAV)
TCP
Synology Directory Server
88 (Kerberos), 389 (LDAP), 464 (Kerberos password change)
TCP/UDP
135 (RPC Endpoint Mapper), 636 (LDAP SSL), 1024 (RPC), 3268 (LDAP GC), 3269 (LDAP GC SSL)
TCP
Synology Drive Server
80 (link sharing), 443 (link sharing), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 6690 (Synology Drive Client)
TCP
Synology High Availability (HA)
123 (NTP), ICMP, 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS),

1234, 9997, 9998, 9999 (Synology Assistant), 874, 5405, 5406, 7400-7999 (HA)

TCP/UDP
Synology Moments
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Photos
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Syslog Server
514 (additional port can be added)
TCP/UDP
Video Station
1900 (UDP), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9025-9040, 5002, 5004, 65001 (for using the HDHomeRun network tuner)
TCP/UDP
Virtual Machine Manager
2379-2382 (cluster network), ICMP, 3260-3265 (iSCSI), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 5566 (replication), 16509, 16514, 30200-30300, 5900-5999 (QEMU)
TCP
VPN Server (OpenVPN)
1194
UDP
VPN Server (PPTP)
1723
TCP
VPN Server (L2TP/IPSec)
500, 1701, 4500
UDP

8. Mobile Applications

Type
Port Number
Protocol
DS audio
5000, 5001 (HTTPS)
TCP
DS cam
5000, 5001 (HTTPS)
TCP
DS cloud
6690
TCP
DS file
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
DS finder
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
DS get
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
DS note
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
DS photo
80, 443 (HTTPS)
TCP
DS video
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Drive
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Moments
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP
Synology Photos
5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
TCP

9. Peripheral Equipment

Type
Port Number
Protocol
Bonjour
5353
UDP
LPR
515
UDP
Network Printer (IPP)/CUPS
631
TCP
Network MFP
3240-3259
TCP
UPS
3493
TCP

10. System

Type
Port Number
Protocol
LDAP
389, 636 (SLAPD)
TCP
MySQL
3306
TCP
NTP
123
TCP
Resource Monitor/SNMP
161
TCP/UDP
SSH/SFTP
22
TCP
Telnet
23
TCP
WS-Discovery
3702
UDP
WS-Discovery
5357
TCP

MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)