Cloud Sync

Sync data with public clouds

Làm thế nào để backup Data trên Synology tới Cloud của bên thứ 3?
Với ứng dụng Cloud Sync, bạn khong chỉ có thể backup dữ liệu real-time tới các dịch vụ Public Cloud, mà còn giảm thiểu tác động do các thảm họa mang lại, dữ...
Thu, May 18, 2023 at 2:19 PM
Làm sao để backup dữ liệu trong Google Drive?
Cloud Sync cho phép bạn backup real-time dữ liệu của bạn và cung cấp các tùy chọn để mã hóa dữ liệu, giảm thiểu tác động của các xự cố bất ngờ và giữ an toà...
Thu, May 18, 2023 at 2:19 PM