Active Backup for Business

Back up PC, servers, and virtual machines

Hướng dẫn xử lý lỗi 0x80042316 trên Active Backup for Business
Lỗi này có nghĩa là các ứng dụng hoặc hệ thống khác đang sử dụng VSS Snapshot (Volume Shadow Copy Service), điều này khiến Active Backup for Business Agen...
Thu, May 18, 2023 at 2:28 PM
Cần làm gì khi Active Backup for Business không gửi thông báo khi PC offine?
Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn xử lý vấn đề khi Active Backup for Business không gửi thông báo khi PC offline. Trong quá trình sử dụng bạn đã cấu k...
Thu, May 18, 2023 at 2:29 PM