Synology MailPlus

Mail server and web client

Hướng dẫn Backup email từ Gmail hoặc Outlook sang Synology MailPlus
Chúng ta có thể Backup email từ Google Workspace (Gmail) hoặc Outlook bằng Synology MailPlus thông qua kết nối POP3. Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập POP...
Thu, May 18, 2023 at 2:32 PM
Backup và Restore Synology Mail Server
Chúng ta có thể sử dụng thiết bị Synology để làm Mail Server, cho phép người sử dụng nhận và gửi email. Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt: Đăng k...
Thu, May 18, 2023 at 2:33 PM