Synology Chat

Office instant mesanger

Làm sao cấu hình Synology Chat webhook nhận thông báo từ hệ thống DSM
Bài viết này MNS hướng dẫn các bạn cấu hình Synology Chat webhook trong DSM Control Panel. Chức năng webhook của ứng dụng Synology Chat chỉ sử dụng được t...
Thu, May 18, 2023 at 2:33 PM