Audio Station

Manage and stream music

NAS Synology có stream được nhạc DSD không?
Tất cả các sản phẩm của NAS của Synology để có thể phát nhạc trực tiếp các file nhạc DSD (Direct Stream Digital) bằng Media Server hoặc Audio Station tới cá...
Thu, May 18, 2023 at 2:34 PM