LDAP Server

Directory and identity service over LDAP

Kiểm tra tình trạng của Domain trên Synology
Khi bạn Join Domain trên Synology, thỉnh thoảng sẽ báo lỗi và bạn cần phải kiểm tra xem nó là lỗi gì, cách xử lý ra sao. Bài viết này sẽ giải thích Domain S...
Thu, May 18, 2023 at 2:56 PM
Làm cách nào để hiển thị địa chỉ email của Domain User trong list trên Synology?
Sau khi Synology join Domain, địa chỉ email của Domain user không hiển thị trên Control Panel > Domain/LDAP > Domain users. Bài viết này MNS sẽ hướng ...
Thu, May 18, 2023 at 2:56 PM