Snapshot Replication

Near-instantaneous data protection

Synology đầy dung lượng do Snapshots, làm sao?
Khi sử dụng Snapshots dung lượng do nó tạo ra không cố định mà phụ thuộc vào dữ liệu của các Shared Folders và LUNs thay đổi như nào. Vì vậy chúng ta sẽ tìm...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:40 PM