Synology High Aveilability

Active-passive high-availability cluster

Hướng dẫn Repair Volume trong HA-Cluster trên Synology
High-Availability là một trong những tính năng tuyệt với của Synology với việc quản lý, lưu trữ dữ liệu được nâng cấp lên mức độ an toàn gần như cao nhất. N...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:40 PM