VPN Server

Connect to the Internet securely and under cover

Làm thế nào để thiết lập Synology như một VPN Server?
VPN cho phép bạn truy cập online một cách riêng tư và an toàn bằng việc mã hóa kết nối của bạn tới Internet. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Sy...
Thu, May 18, 2023 at 3:07 PM
Không thể kết nối tới L2TP VPN trên VPN Server và cách xử lý.
Bạn đang thiết lập L2TP VPN trên gói VPN Server của Synology, nhưng máy Client không thể kết nối tới nó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý. I....
Thu, May 18, 2023 at 3:08 PM
Làm thế nào để kết nối tới VPN Server từ MAC
Với ứng dụng Synology VPN Server, Synology của bạn có thể trở thành một VPN Server, cho phép người dùng remote và truy cập an toàn vào tài nguyên được chia ...
Thu, Aug 5, 2021 at 3:00 PM
Làm thế nào để kết nối tới VPN Plus Server trên Synology thông qua thiết bị Android
Bài viết này sẽ giải thích cho bạn cách kết nối từ thiết bị Android tới Synology VPN Server. Nếu bạn muốn kết nối tới VPN Plus Server trên Router của Synolo...
Thu, May 18, 2023 at 3:08 PM
Làm thế nào để kết nối tới Synology VPN Server thông qua Windows PC?
Với ứng dụng VPN Server, Synology NAS có thể trở thành một VPN Server, cho phép người dùng DSM remote và truy cập an toàn tới data như một mạng nội bộ. Bài ...
Thu, May 18, 2023 at 3:08 PM
Làm thế nào để kết nối tới VPN Server bằng thiết bị iOS?
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tới VPN Server trên Synology thông qua thiết bị iOS. Nếu bạn muốn kết nối tới VPN Plus Server trên Synology R...
Thu, May 18, 2023 at 3:09 PM